home
     แบบฟอร์ม:คำร้อง
    ติดต่อสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ถ้าเมนูรายการ แสดงผลเลยจอภาพ ควรใช้ลูกกลิ้งของเมาท์ในการดูข้อความถัดไป
หมายเหตุ ถ้าเมนูรายการ แสดงผลเลยจอภาพ ควรใช้ลูกกลิ้งของเมาท์ในการดูข้อความถัดไป
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
เดลินิวส์
แนวหน้า
ข่าวสด
ผู้จัดการ
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
สยามกีฬา
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

ประกาศ..รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์

ประกาศ..รับสมัครกรรมการสหกรณ์ ปี 2560

ประกาศ..รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560 - 2561

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินเกษียณอายุราชการ ปี 2559

ประกาศ..การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศ..เงินกู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเฉลี่ยคืน

ประกาศ..ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุนเรือนหุ้น

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. ปี 2559

ใบสมัครสมาชิก สสอค.

ใบรับสมัครสมาชิกสมทบ - ประเภทบุตรสมาชิกสมทบ

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์..ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.

คำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน 3 แสน

คำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 3 แสน

คำขอกู้เงินสามัญ

คำขอกู้เงินสามัญประกันชีวิต

คำขอกู้เงินสามัญ สสอค./สส.ชสอ.

คำขอกู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่
แผนปฎิบัติงาน
4
 เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารคำร้องเสนอกรรมการพิจารณา
11
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯประจำเดือนตุลาคม 2559
12-20
  เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล หัก ณ ที่จ่าย สพท.42 และ สพป. 1,2,3
26
 วันสิ้นเดือนสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 54
ออมทรัพย์
1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ2 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ3 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ4 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ5 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ6 4.25
หยิบก้อนกรวด 3 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 55
ร้อยละ  6.25 ต่อปี
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หุ้น
    ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 58
ร้อยละ  5.75 ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้การเคหะ
    ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 58
ร้อยละ  5.75 ต่อปี
สมาชิกสหกรณ์ฯ
 ประจำเดือนกรกฎาคม 59
  สมัครใหม่ 8 ราย
  เสียชีวิต - ราย
  ลาออก 15 ราย
  โอนย้าย - ราย
  สมาชิก 1,924 ราย
สมาชิก สสอค.
 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  เสียชีวิต 149 ราย
  เงิน:ศพ 2.38 บาท
  เงิน:เดือน 354.62 บาท
  สมาชิก 253,293 ราย
สมาชิก สส.ชสอ.
 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  เสียชีวิต 120 ราย
  เงิน:ศพ 2.55 บาท
  เงิน:เดือน 306.00 บาท
  สมาชิก 236,034 บาท
ขณะนี้เป็นเวลา
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด
เลขที่ จ. 55/96-98 ถ.ดาวดึงส์ ต ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์.
โทรศัพท์ 0-5631-3047 Email :: omsubsaman@hotmail.co.th